ขนาดอักษร

 

ค่านิยม
|| ค่านิยม ||
I (บูรณาการ) บูรณาการระบบไอซีทีกับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างสรรค์ ผลงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร
C (ต่อเนื่อง) มุ่งมั่นพัฒนาผลงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ ไอซีทีอย่างต่อเนื่อง
T (ทีม) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดช่องทางการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงานขององค์กร


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 008025 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560