ขนาดอักษร

 

เป้าหมายและพันธกิจ
|| เป้าหมาย ||
• มุ่งมั่นสู่มาตรฐานสากล ISO/IEC 27001 : 2013 ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย สำหรับสารสนเทศ


|| พันธกิจ ||
1. กำหนดมาตราฐาน และ พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของกระทรวงสาธารณสุข ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์
2. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสุขภาพให้มีคุณภาพและเสถียรภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหาร บริการ วิชาการ รวมทั้งจัดหาซอฟท์แวร์ที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติให้บรรลุพันธกิจของกระทรวงสาธารณสุข
3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้ตามมาตรฐานสอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4. บริการข้อมูลการสารธารณสุขที่ครอบคลุม ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้ง จัดให้มีระบบบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพและได้รับความพึงพอใจจากประชาชน ในทุกขั้นตอนบริการและเชื่อมโยงบริการให้เข้าถึงส่วนภูมิภาค
5. พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศสาธารณสุขบริการเครือข่ายที่ครอบคลุม เหมาะสมและมีเสถียรภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบกับ หน่วยงานอื่นๆ ทั่วประเทศ


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 008025 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560