ขนาดอักษร

 

บทบาทหน้าที่ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแบ่งส่วนราชการ แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม และ ๑ ฝ่าย ดังนี้
๑. กลุ่มบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
มีหน้าที่
๑.๑ จัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑.๒ เสนอแนะการขอจัดตั้งและจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑.๓ บริหารจัดการ ติดตาม ควบคุม กำกับดูแล และให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาระบบการจัดการ ประเมินผลแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑.๔ ติดตาม จัดทำ ควบคุม กำกับ ดูแล และให้คำแนะนำปรึกษา แก้ไขปัญหาระบบการจัดการ และไหลเวียนเอกสารไร้กระดาษ ( paperless) ให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ๑.๕ ศึกษาวิเคราะห์และจัดทำระบบข้อมูลเพื่อการบริหารกระทรวง เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูง ( Executive Information System ) ๑.๖ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อการวางแผน และคาดการณ์แนวโน้มความต้องการกำลังคนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑.๗ ให้บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
๒. กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและบริการคอมพิวเตอร์
มีหน้าที่
๒.๑ พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐาน Hardware, Software, Peopleware, Data และ Network ให้เป็นบรรทัดฐานของกระทรวง และเป็นไป ในทิศทางเดียวกัน ๒.๒ สร้างกลไกการจัดการฐานข้อมูลการจัดการสำนักงาน ( Back Office Database: e-Procurement e-Payment, e-Budget, e-Personnel , e-Accounting ฯลฯ ) ของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข และเชื่อมโยงกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒.๓ บริหารจัดการคลัง/ฐานข้อมูลกระทรวง และหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงาน ICT อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้มีมาตรฐานและแบ่งสรรการใช้ ทรัพยากรระบบร่วมกันในกระทรวง และเชื่อมโยงกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๒.๔ จัดเก็บ รวบรวม ประมวลข้อมูล ศึกษาวิเคราะห์ เพื่อการนำเสนอและสนับสนุนการบริหารกระทรวงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๒.๕ พัฒนา ส่งเสริม และบำรุงรักษาระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณสุข
๓. กลุ่มคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
มีหน้าที่
๓.๑ พัฒนา บริหาร ควบคุม กำกับดูแลและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายสารสนเทศพื้นฐานของกระทรวง ๓.๒ พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุขทางไกลร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ๓.๓ บริหารจัดการการให้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายนานาชาติ ( Internet ) กระทรวงสาธารณสุข ๓.๔ บริหารจัดการ ให้บริการรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูล และการโต้ตอบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กับผู้ใช้บริการ ๓.๕ ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคมภายในกระทรวงสาธารณสุข ๓.๖ ร่วมวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน การจัดการระบบโครงข่ายด้านข้อมูลและเสียง ( Data & voice communication ) ระหว่างหน่วยงานสาธารณสุขส่วนภูมิภาคกับส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๓.๗ ให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาในการพัฒนาเครือข่าย
๔. กลุ่มพัฒนาการบริหารข้อมูล
มีหน้าที่
๔.๑ พัฒนาปรับปรุง และประยุกต์ใช้โปรแกรมประยุกต์ ( Application Software ) เข้ากับกระบวนการทำงานของหน่วยงาน เพื่อนำไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน และบริการประชาชน ๔.๒ ติดตาม จัดทำ วิเคราะห์ ออกแบบงานคลังข้อมูลกระทรวง และสนับสนุนส่วนราชการในสังกัดให้เป็นไปตามแผนแม่บท ๔.๓ พัฒนา ปรับปรุง และประยุกต์ใช้ ICT เข้ากับกระบวนการทำงาน ที่ได้ออกแบบระบบคลังข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขและบำรุงรักษา ซอฟต์แวร์ที่ประยุกต์ใช้ ๔.๔ สนับสนุน ส่งเสริม การประยุกต์ใช้และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เข้ากับการดำเนินงานของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภาคประชาชน (Front Office : e-Government, e-Business, e-Commerce , e-Procurement ฯลฯ) ๔.๕ งานริเริ่มและนำร่องและประสานการพัฒนาโครงการด้าน ICT กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และภาคเอกชน ๔.๖ ให้คำปรึกษา แนะนำและแก้ไขปัญหาการพัฒนาระบบงาน
๕. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และงานอำนวยการทั่วไป


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 006893 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560