ขนาดอักษร
ข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน

เรียน คณะทำงานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทราบ ขอให้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้อง หากไม่มีการยืนยันเพ่ิมเติม จะดำเนินการใช้ข้อมูลฯ ดังกล่าว โดยไม่ใช่ข้อมูลที่ไม่ได้แจ้งมายัง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ภายใน วันที่ 26 มีนาคม 2563 และขอยกเลิกการประชุ


ดูรายละเอียด


ดูทั้งหมด

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

เรื่อง ประกวดราคาเช่าเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 28 พ.ย. 2560

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองคลัง

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองคลัง

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 13 ต.ค. 2559

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 4 จังหวัดนนทบุรี

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 13 ต.ค. 2559

ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก ขอประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 11 ต.ค. 2559

ดูทั้งหมด

Thanachart Numnonda’s Blog

View RSS feed

US-CERT [EN]

View RSS feed

คำสั่ง/ประกาศกรมฯ
แผนการปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มเอกสารดาวน์โหลด
หน่วยงานภายในกรมฯ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

2020 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


2020 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (Update)

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 13 ก.พ. 2563

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พ.ศ.2562

ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่องประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ พ.ศ.2562

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 11 ธ.ค. 2562

2019 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับ การยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2)

2019 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและมาตรฐานซึ่งได้รับ การยกเว้นไม่ต้องอยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล (ฉบับที่ 2)

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 11 ก.ค. 2562

2019 แนวทางการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

1. 2019 แนวทางการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

2. 2019 คณะทำงานกำหนดมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน กรมสนับสนุนบริการสุข

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 21 พ.ค. 2562

ดูทั้งหมด
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001585 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560