ข้อมูลเปิด (Open Data)

กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ( 9 ชุดข้อมูล )

สถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กร ต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ

รายชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงานหรือองค์กร ต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลและทรัพยากร

สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ

สถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Field
Value
* ประเภทชุดข้อมูล
ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
* อีเมลผู้ติดต่อ
spa.saraban@hss.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล
ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
จังหวัด
* แหล่งที่มา
ฐานข้อมูลกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
5 เมษายน 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
5 เมษายน 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย
hss_admin
สร้างในระบบเมื่อ
10 เมษายน 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ
26 เมษายน 2567
หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ

หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพตามประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลและทรัพยากร

รายการหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพตามประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Field
Value
* ประเภทชุดข้อมูล
ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
* อีเมลผู้ติดต่อ
spa.saraban@hss.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล
ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
ไม่มี
* แหล่งที่มา
ประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้
ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
4 เมษายน 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
4 เมษายน 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย
hss_admin
สร้างในระบบเมื่อ
4 เมษายน 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ
26 เมษายน 2567
รายการผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรอง

ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

ข้อมูลและทรัพยากร

ผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Field
Value
* ประเภทชุดข้อมูล
ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
* อีเมลผู้ติดต่อ
spa.saraban@hss.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล
ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
จังหวัด
* แหล่งที่มา
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพให้การรับรอง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
บุคคล
URL
http://spa.hss.moph.go.th/search_form_personal.html
ภาษาที่ใช้
ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
1 เมษายน 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย
hss_admin
สร้างในระบบเมื่อ
23 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ
25 มิถุนายน 2564
จำนวนผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับอนุญาต

รายงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ: จำนวนผู้ดำเนินการที่ได้รับอนุญาตจำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลและทรัพยากร

รายงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ: จำนวนผู้ดำเนินการที่ได้รับอนุญาตจำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

Field
Value
* ประเภทชุดข้อมูล
ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
* อีเมลผู้ติดต่อ
spa.saraban@hss.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล
ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
ไม่มี
* แหล่งที่มา
ฐานข้อมูลผลการสอบ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
บุคคล
URL
ภาษาที่ใช้
ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
1 เมษายน 2567
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
อื่นๆ
ปีที่ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับอนุญาต
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
คน
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย
hss_admin
สร้างในระบบเมื่อ
23 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ
23 เมษายน 2567
จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับอนุญาต

จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับอนุญาต ตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ในประเทศไทย

ข้อมูลและทรัพยากร

จำนวนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับอนุญาต ตาม พรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ในประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม

Field
Value
* ประเภทชุดข้อมูล
ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
* อีเมลผู้ติดต่อ
spa.saraban@hss.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล
ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
จังหวัด
* แหล่งที่มา
ฐานข้อมูลผลการพิจารณาอนุญาต
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
บุคคล
URL
ภาษาที่ใช้
ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
29 มีนาคม 2567
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
พื้นที่เขตสุขภาพ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
อื่นๆ
ปีที่ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้รับอนุญาต
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
แห่ง
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย
hss_admin
สร้างในระบบเมื่อ
23 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ
23 เมษายน 2567
รายการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทสปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลใบอนุญาตสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทสปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Field
Value
* ประเภทชุดข้อมูล
ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
* อีเมลผู้ติดต่อ
spa.saraban@hss.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล
ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
จังหวัด
* แหล่งที่มา
ผลการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ จากคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
http://spa.hss.moph.go.th/search_form_shop.html
ภาษาที่ใช้
ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
1 เมษายน 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย
hss_admin
สร้างในระบบเมื่อ
23 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ
23 เมษายน 2567
จำนวนผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับการรับรอง

รายงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ: จำนวนผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลและทรัพยากร

รายงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ: จำนวนผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจำแนกตามจังหวัด

ข้อมูลเพิ่มเติม

Field
Value
* ประเภทชุดข้อมูล
ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
* อีเมลผู้ติดต่อ
spa.saraban@hss.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล
ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
จังหวัด
* แหล่งที่มา
ฐานข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
บุคคล
URL
ภาษาที่ใช้
ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
1 เมษายน 2567
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
อื่นๆ
พื้นที่เขตสุขภาพ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
คน
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย
hss_admin
สร้างในระบบเมื่อ
1 เมษายน 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ
23 เมษายน 2567
รายการผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ได้รับอนุญาต

ข้อมูลใบอนุญาตผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการสปาและกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลใบอนุญาตผู้ดำเนินการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ประเภทกิจการสปาและกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Field
Value
* ประเภทชุดข้อมูล
ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
* อีเมลผู้ติดต่อ
spa.saraban@hss.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล
ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
จังหวัด
* แหล่งที่มา
ผลการสอบวัดความรู้ ความสามารถ ในการขอรับใบอนุญาตผู้ดำเนินการสปา
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
http://spa.hss.moph.go.th/search_form_manager.html
ภาษาที่ใช้
ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
1 เมษายน 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย
hss_admin
สร้างในระบบเมื่อ
1 เมษายน 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ
23 เมษายน 2567
แบบฟอร์มงานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

แบบฟอร์มใบคำขอรับบริการของผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, ผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, ผู้ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลและทรัพยากร

สพส.1 คําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Field
Value
* ประเภทชุดข้อมูล
ข้อมูลประเภทอื่นๆ
แบบฟอร์ม
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ
กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
* อีเมลผู้ติดต่อ
spa.saraban@hss.mail.go.th
* วัตถุประสงค์
- เพื่อการให้บริการประชาชน
- พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล
ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
ไม่มี
* แหล่งที่มา
คณะกรรมการของกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
PDF
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
http://www.thaispa.go.th/spa2013/web/web_new/show_fileupload.php?id_form=17
ภาษาที่ใช้
ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย
hss_admin
สร้างในระบบเมื่อ
23 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ
2 เมษายน 2567

กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ ( 2 ชุดข้อมูล )

จำนวนผู้ประกอบโรคศิลปะ

จำนวนผู้ประกอบโรคศิลปะสะสม แยกตามสาขา

ข้อมูลและทรัพยากร

จำนวนผู้ประกอบโรคศิลปะสะสม แยกตามสาขา

ข้อมูลเพิ่มเติม

Field
Value
* ประเภทชุดข้อมูล
ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
* อีเมลผู้ติดต่อ
mrdit@hotmail.com
* วัตถุประสงค์
พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล
ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
ไม่มี
* แหล่งที่มา
ฐานข้อมูลผู้ประกอบโรคศิลปะ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ไม่มี
URL
https://mrd.hss.moph.go.th/mrd1_hss/?cat=17
ภาษาที่ใช้
ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
30 กันยายน 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
30 กันยายน 2566
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
2023-09-30
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
อื่นๆ
สาขาประกอบโรคศิลปะ
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
คน
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
หน่วย
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย
hss_admin
สร้างในระบบเมื่อ
23 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ
23 เมษายน 2567
รายการผู้ประกอบโรคศิลปะ

รายการผู้ประกอบโรคศิลปะที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

ข้อมูลและทรัพยากร

รายการผู้ประกอบโรคศิลปะที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Field
Value
* ประเภทชุดข้อมูล
ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ
กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
* อีเมลผู้ติดต่อ
mrdit@hotmail.com
* วัตถุประสงค์
พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล
ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
ตำบล
* แหล่งที่มา
ผลสอบวัดความรู้การประกอบโรคศิลปะ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL
https://mrd.hss.moph.go.th/mrd1_hss/?p=5556
ภาษาที่ใช้
ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
29 มีนาคม 2567
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย
hss_admin
สร้างในระบบเมื่อ
23 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ
23 เมษายน 2567

กองสุขศึกษา ( 1 ชุดข้อมูล )

ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ชุมชนสร้างสุข

สถิติตำบลผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต "ชุมชนสร้างสุข" ตามรายงานผลประเมิน ชุมชนจัดการสุขภาพ (HEALTH GATE)

ข้อมูลและทรัพยากร

จำนวนตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิต "ชุมชนสร้างสุข" ตามรายงานผลประเมิน ชุมชนจัดการสุขภาพ (HEALTH GATE) ประจำปีงบประมาณ 2567

จำนวนตำบลเป้าหมายการจัดการคุณภาพชีวิต "ชุมชนสร้างสุข" ตามรายงานผลประเมิน ชุมชนจัดการสุขภาพ (HEALTH GATET) ประจำปีงบประมาณ 2567

ร้อยละตำบลที่ผ่านเกณฑ์ตำบลจัดการคุณภาพชีวิตเฉลี่ย "ชุมชนสร้างสุข" ตามรายงานผลประเมิน ชุมชนจัดการสุขภาพ (HEALTH GATE) ประจำปีงบประมาณ 2567

ข้อมูลเพิ่มเติม

Field
Value
* ประเภทชุดข้อมูล
ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog
ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ
กองสุขศึกษา
* อีเมลผู้ติดต่อ
hss.health76@gmail.com
* วัตถุประสงค์
- ทธศาสตร์ชาติ
- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
- พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล
ไตรมาส
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
อำเภอ
* แหล่งที่มา
ฐานข้อมูลชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
CSV
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล
Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ไม่มี
URL
https://healthgate.hss.moph.go.th/report/community/years
ภาษาที่ใช้
ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
11 เมษายน 2567
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
สถิติทางการ
สร้างโดย
hss_admin
สร้างในระบบเมื่อ
17 เมษายน 2567
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ
26 เมษายน 2567

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save
Skip to content