สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม (แบบ สขร ๑) สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม (แบบ สขร ๑)