2019 เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สำหรับผู้ดูแลระบบ [AIIT] 08-15-2019 เชิญประชุม
 09-04-2019 Course Outline
 08-15-2019 แบบตอบรับ