2019 เชิญรับการอบรมถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ [AIIT]