สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน (แบบ สขร ๑) สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน