สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม (แบบ สขร ๑) สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม