(Done!) เชิญประชุมคณะทำงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562 0 2019 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
 0 2019 เชิญประชุมคณะทำงาน ISMS II
 2 2019 รายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562
 3-1 2019 คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 1 2019 ระเบียบวาระการประชุม
 3-2-1 2019 คำสั่งคณะทำงานกำหนดมาตรฐานฯ
 3-2-2 2019 แบบประเมินตนเองด้านคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5-2 2019 (ร่าง) แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 5-3 2019 กรอบแนวทางการบริหารจัดการระบบความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 5-4 2019 ผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 6 2019 ประกาศกระทรวงฯ ตาม พรบ สถานพยาบาลฯ มาตรา 5 (2)
 7 2019 พรบ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
 8 2019 พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 2019 ISMS II Meeting