2019 แจ้งเวียนมาตรการและแนวทางป้องกัน Ransomware


  คลิ๊กลิ้ง

 2019 มาตรการและแนวทางป้องกันฯ
 2019 แบบฟอร์มการรายงาน สำหรับผู้ดูแล Server [Word]
 2019 แบบฟอร์มรายงานสำหรับผู้ดูแล Server [Pdf]
 2019 แบบฟอร์มรายงานสำหรับ User [Word]
 2019 แบบฟอร์มรายงานสำหรับ User [Pdf]
 2019 (Draft) แบบตรวจสอบ Web [Pdf]
 2019 รายชื่อหน่วยงาน
 2019 หนังสือแจ้งเวียน