2019 การพัฒนาทักษะองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยตนเอง ตัวชี้วัดที่ 5 การพัฒนาองค์กร
 2018 แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการ
 2019 QR Code IT DG Development
 2018 QR Code OCSC Digital Government Dev