2019 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยตนเอง


  คลิ๊กลิ้ง

 1 คำสั่งการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยตนเอง
 ตัวชี้วัดที่ 5 ความสำเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ระดับหน่วยงาน
 แนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการปรับเปลี่ยนเป