2017 กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 [TH]


  คลิ๊กลิ้ง

 1. เกณฑ์ราคากลางคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2561
 2. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย[12-02-2561]
 3. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมกราคม 2561
 4. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2561)
 5. หลักเกณฑ์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค [มกราคม
 6. อัตราราคาต่อหน่วย
 7. พรบ.การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560
 8. ระเบียบคณะกรรมการดิจิทัลฯ ว่าด้วยการบริหารกองทุนฯ
 9. แบบคำขอรับทุน กองทุนดีอี