ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขอความร่วมสำรวจความต้องการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Re
 แบบฟอร์มแสดงความต้องการSMC