ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายงานการประชุม ICT
 SmartService
 วาระการประชุม คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 หนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 หนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร