การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสํานักงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสํานักงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสํานักงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสํานักงานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ