ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง