คณะพนักงานราชการบรรจุใหม่ เดินทางมาศึกษาดูระบบงานกับทางกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ