การประชุม พิจารณากรอบงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงานสังกัด กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560