รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2558
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2559สบส12สงขลา
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2559สาขายะลา