รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 12 จังหวัดสงขลา