การพัฒนากระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของ อสม.เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานเเละความดันโลหิตสูง ปก
 บทคัดย่อ
 กิตติกรรมประกาศ
 เนื้อหา