การตกค้างของแก๊สพิษในกระบวนการบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการอบฆ่าเชื้อ ปก
 กิตติกรรมประกาศ
 บทคัดย่อ
 เนื้อหา