ขนาดอักษร

 

ภารกิจของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ (ใหม่)


1. กำหนดและพัฒนามาตรฐานกลางด้านข้อมูลสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และทรัพยากรคอมพิวเตอ์
2. ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินการตามกฎหมาย พรบ. คอมพิวเตอร์ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และ พรฎ. กำหนดหลักเกณฑ์ด้านสารสนเทศ และนโยบายความปลอดภัยมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการบริการข้อมูลสารสนเทศให้แก่ผู้รับบรการทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ จาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2540
4. บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย นวัตกรรมและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6. พัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนให้บุคลากรมีศักยภาพด้านเท๕โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. พัฒนาระบบโปรแกแรมสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานตามภารกิจกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
8. พัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีการสื่อสารให้สามารถเชื่อโยงทุกหน่วยงานและมีศักยภาพรองรับระบบสารสนเทศ กรม สบส.
9. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 008025 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560