ขนาดอักษร

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ


ชื่อ : นายอภินันท์ นิลฉาย

ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ


งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ชื่อ : นางอมรรัตน์ ทวีกุล

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

ชื่อ : นางสาวรัศมีรุ้ง รินสาย

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

ชื่อ : นายพรเทพ งามเลิศ

ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ

 

งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อ : นางสาวนรารัตน์ มูลจันดา

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ชื่อ : นางสาววิภาพร วะเกิดเป้ม

ตำแหน่ง : เจ้าพนักสถิติ

 

งานพัฒนาระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร

ชื่อ : นายนันทชัย นุ่มน้อย

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

งานวิชาการ

ชื่อ : นางสาวยุภาพันธ์ บินมิตตอร์

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ชื่อ : นางกัญธิยารัตน์ รอดแสวง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

ชื่อ : นางสาวกาญจนา ปรีแย้ม

ตำแหน่ง : พนักงานพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

งานบริหาร

ชื่อ : นางนงลักษณ์ นันทวนิช

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

ชื่อ : นางสาวณัฐภาส์ ชูเลิศ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

ชื่อ : นางสาวลลิตพรรณ แสงทับศร

ตำแหน่ง : พนักงานจัดการทั่วไป

 

 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 008025 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560