ขนาดอักษร

 

 
พันธกิจ

    1. กำหนดมาตราฐาน และ พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ของกระทรวงสาธารณสุข ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์

    2. บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสุขภาพให้มีคุณภาพและเสถียรภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการบริหาร บริการ วิชาการ รวมทั้งจัดหาซอฟท์แวร์ที่เหมาะสม เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติให้บรรลุพันธกิจของกระทรวงสาธารณสุข

    3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้ตามมาตรฐานสอดคล้องกับสถานการณ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

    4. บริการข้อมูลการสารธารณสุขที่ครอบคลุม ถูกต้อง รวดเร็ว ทันสมัย ปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งจัดให้มีระบบบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพและได้รับความพึงพอใจจากประชาชน ในทุกขั้นตอนบริการและเชื่อมโยงบริการให้เข้าถึงส่วนภูมิภาค

    5. พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศสาธารณสุขบริการเครือข่ายที่ครอบคลุม เหมาะสมและมีเสถียรภาพ รวมทั้งเชื่อมโยงระบบกับหน่วยงานอื่นๆ ทั่วประเทศจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 005019 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560